குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019-2020

எந்த ராசிக்கு என்ன யோகம்? 😎

குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2019-2020😎  (Jupiter Transit Predictions) வியாழன் அல்லது குரு என்பது “வளர்ச்சி” மற்றும் விரிவாக்கத்தின் கிரகம். கடந்த தினம் நவம்பர் 5, 2019 …

Read More