ദശകളും ദശാകാലവും

ദശകളും ദശാകാലവും

ദശകളും ദശാകാലവും

ദശ  നക്ഷത്രങ്ങൾ  വർഷം
കേതു അശ്വതി, മകം, മൂലം 7
ശുക്രൻ  ഭരണി, പൂരം, പൂരാടം 20
സൂര്യൻ കാർത്തിക, ഉത്രം, ഉത്രാടം 6
ചന്ദ്രൻ  രോഹിണി, അത്തം, തിരുവോണം 10
ചൊവ്വ  മകയിരം, ചിത്തിര, അവിട്ടം 7
രാഹു തിരുവാതിര, ചോതി, ചതയം 18
വ്യാഴം  പുണർതം, വിശാഖം, പൂരൂരുട്ടാതി 16
ശനി   പൂയം, അനിഴം, ഉതൃട്ടാതി 19
ബുധൻ ആയില്യം, തൃക്കേട്ട, രേവതി 17

astrovision

മേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഓരോ ഗ്രഹത്തിന്റെയും ദശാകാലം. ഒരു ഗ്രഹത്തിന്റെ മഹാദശ അല്ലെങ്കിൽ ദശാകാലം എന്നത്, ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും നിർദ്ദിഷ്ട വീതപ്രകാരമുളള ഒൻപത് അപഹാരങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്. എല്ലാ ഒൻപത് ഗ്രഹങ്ങൾക്കും അപഹാരങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ദശ തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള ആദ്യത്തെ അപഹാരം ദശാനാഥന്റേതു തന്നെയാണ്. പിന്നീട്, ക്രമം അനുസരിച്ച് ഓരോ ഗ്രഹത്തിന്റെയും അപഹാരങ്ങൾ വരുന്നു. അപഹാരത്തെ അന്തർദശ അല്ലെങ്കിൽ ഭുക്തി എന്നും പറയുന്നു.

View in English

 

Previous: നക്ഷത്രദശ