வேத ஜோதிடம் - FREE Astrology Lessons

ஜோதிடத்தில் நேரத்தின் முக்கியத்துவம்

வேத ஜோதிடம் ஜோதிடத்தின் ஆய்வு காலத்திற்கு முதன்மை முக்கியத்துவத்தை அளிக்கிறது. நேரக் கூறுகளின் இரண்டு சிறிய பின்னங்கள் கூட ஒத்ததாகக் கூற முடியாது. அவை ஒவ்வொன்றும் வேறுபட்டவை. …

Read More
Vedha Jothidam Vagaipadugal

வேத ஜோதிடத்தின் வகைப்பாடு

வேத ஜோதிடம் பண்டைய வேத ஜோதிடம் மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: 1. ஹோரா 2. சித்தாந்தம் 3. சம்ஹிதா 1. ஹோரா நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது: a) …

Read More
வேத ஜோதிடம்

வேத ஜோதிடம்

வேத ஜோதிடம் (Vedic Astrology) வேத ஜோதிடம் என்பது, வேதாங்கா அல்லது இந்திய ஜோதிடம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இது ஒரு பண்டைய கால விஞ்ஞானமாகும். இது …

Read More