ഗുളികൻറെ ഭാവസ്ഥിതി ഫലങ്ങൾ

ഗുളികൻറെ ഭാവസ്ഥിതി ഫലങ്ങൾ

ഗുളികൻറെ ഭാവസ്ഥിതി ഫലങ്ങൾ

ലഗ്നത്തിലെ ഗുളികൻ ക്രൂരത, കപടത, കലഹസ്വഭാവം, പാപപൂർണ്ണമായ ദൃഷ്ടി, നിരീശ്വരത്വം, അമിതാഹാരം, സന്താന അഭാവം, അല്പായുസ്സ് എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

astrovision

രണ്ടിൽ: കലഹപ്രിയം, നിഷ്ഫലമായ വാക്കുകൾ, ദുരദേശവാസം എന്നിവ ഫലം.

മൂന്നിൽ: നിർഭയത്വം, അഹങ്കാരം, ദേഷ്യം, സഞ്ചാര ശീലം, ദീനത, സഹോദര നാശം എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

നാലിൽ: മാതൃലാളന ഇല്ലായ്മ, സ്വജനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്‌നേഹക്കുറവ് എന്നിവ ഫലം.

അഞ്ചിൽ: ദുർവിചാരം, ചഞ്ചലമനസ്സ്, അല്പായുസ്സ്, സന്താനഅഭാവം.

ആറിൽ: ധൈര്യം, എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സാമർത്ഥ്യം, ശത്രുനാശം, സൽസന്താനം, മായാജാലങ്ങളിൽ താൽപര്യം.

ഏഴിൽ: വിദ്യാഹീനത, സമൂഹത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന ആൾ, നന്ദി ഇല്ലായ്മ, കലഹസ്വഭാവം, പരസ്ത്രീ സംഗമം.

എട്ടിൽ: കുറിയ ശരീരം, വൈരൂപ്യം, വികലനേത്രം, ജന്മനാ അംഗവൈകല്യം.

ഒൻപതിൽ: തത്ത്വജ്ഞാനി, വിദേശവാസി, ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹം ഇല്ലായ്മ, സർപ്പദോഷം, ബാധകൾ.

പത്തിൽ: സ്വാർത്ഥത, ദുഃഖപര്യവസായിയായ കർമ്മങ്ങളിലുള്ള താൽപ്പര്യം.

പതിനൊന്നിൽ: ആകർഷണീയമായ ശരീരം, സൽസന്താന ലാഭം, ബുദ്ധഗുണം, സുഖം.

പന്ത്രണ്ടിൽ: ഭൗതീക കാര്യങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ, ചഞ്ചലത, അതിവ്യയം.

View in English

Astro-Vision presents theBest Jyotish Software for Prasna, Muhurtha and Panchanga Predictions.

 

Previous: ഗുളികൻ: കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

Astro Pack - A combo of Horoscope & Muhurta Software