ഗുളികൻ അഥവാ മാന്ദി

ഗുളികൻ അഥവാ മാന്ദി

ഗുളികൻ അഥവാ മാന്ദി ഭാരതീയ ജ്യോതിഷത്തിലെ ജ്യോതിഷഫലഭാഗത്തിൽ അദൃശ്യമായ ചില ഉപഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാല, പാരിധി, ധൂമ, അർദ്ധപ്രഹര, യമകണ്ടക, ഇന്ദ്രജാല, ഗുളികൻ (മാന്ദി), വ്യതിപാത, ഉപകേതു …

Read More
പഞ്ചാംഗം - FREE Astrology Lessons in Malayalam

പഞ്ചാംഗം – FREE Astrology Lessons in Malayalam

പഞ്ചാംഗം ഒരു സൂര്യോദയം മുതൽ അടുത്ത സൂര്യോദയം വരെയുളള സമയത്തെയാണ്  ഒരു ദിവസമായി കണക്കാക്കുന്നു. ജ്യോതിഷത്തിൽ സമയത്തിന് സർവ്വപ്രധാനമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. സമയത്തിന്റെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ രണ്ട് അണുകങ്ങൾ …

Read More
രാശിചക്രം - FREE Astrology Lesson in Malayalam

രാശിചക്രം – FREE Lesson in Malayalam

രാശിചക്രം (Zodiac) ഭൂമി, 24 മണിക്കൂർ സമയംകൊണ്ട്, അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചുറ്റുന്നു. ഒരു വർഷം (കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1 വർഷവും 8  മണിക്കൂറും) കൊണ്ട് …

Read More
ജ്യോതിഷ സമയ - Malayalam FREE Astrology Lesson

ജ്യോതിഷ സമയ കണക്കുകൂട്ടലിന്റെ ഘടകങ്ങൾ

ജ്യോതിഷ സമയ കണക്കുകൂട്ടലിന്റെ ഘടകങ്ങൾ സമയം കണക്കാക്കാനുളള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഘടകങ്ങളാണ് താഴെ പറയുന്നത്. 1 വിനാഴിക – 24 സെക്കന്‍ഡ് 2.5 വിനാഴിക – 1 …

Read More
ജ്യോതിഷത്തിൽ സമയത്തിനുളള പ്രാധാന്യം

ജ്യോതിഷത്തിൽ സമയത്തിനുളള പ്രാധാ

ജ്യോതിഷത്തിൽ സമയത്തിനുളള പ്രാധാ ജ്യോതിഷത്തിൽ സമയം സർവ്വപ്രധാനമാണ്. സമയത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ട് അണുകങ്ങൾ പോലും വ്യത്യസ്ഥമാണ്. സമയത്തിന്റെ ഓരോ അണുവും ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിജാലങ്ങളെ പലതരത്തിൽ …

Read More
ഭാരതീയ ജ്യോതിഷത്തിലെ പ്രധാന വിഭാഗങ്ങൾ

ഭാരതീയ ജ്യോതിഷത്തിലെ പ്രധാന വിഭാഗങ്ങൾ

ഭാരതീയ ജ്യോതിഷം ഭാരതീയ ജ്യോതിഷത്തെ പ്രധാനമായും മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 1. ഹോര 2. സിദ്ധാന്തം 3. സംഹിത ഹോര നാല് വിഭാഗങ്ങളാണ് ഹോരയിലുള്ളത്. 1. ജാതകം 2. …

Read More
Malayalam Indian Astrology

ഭാരതീയ ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം

ഭാരതീയ ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും എപ്രകാരം മനുഷ്യജീവനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പുരാതന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ജ്യോതി ശാസ്ത്രം. ചരിത്രാതീതകാലം മുതൽക്കെ മനുഷ്യൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. 3000 …

Read More