ராசியின் பிரபுக்கள்

ராசியின் பிரபுக்கள்

ராசியின் பிரபுக்கள் ராசி 12 பகுதிகளாக (ஒவ்வொன்றும் 30 டிகிரி) பிரிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் கிரகங்களுக்கு இந்த அறிகுறிகளின் உரிமையை ஒதுக்கியுள்ளது. இவ்வாறு, சூரியன் மற்றும் சந்திரனுடன் 5 …

Read More
പഞ്ചാംഗം - FREE Astrology Lessons in Malayalam

പഞ്ചാംഗം – FREE Astrology Lessons in Malayalam

പഞ്ചാംഗം ഒരു സൂര്യോദയം മുതൽ അടുത്ത സൂര്യോദയം വരെയുളള സമയത്തെയാണ്  ഒരു ദിവസമായി കണക്കാക്കുന്നു. ജ്യോതിഷത്തിൽ സമയത്തിന് സർവ്വപ്രധാനമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. സമയത്തിന്റെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ രണ്ട് അണുകങ്ങൾ …

Read More
രാശിചക്രം - FREE Astrology Lesson in Malayalam

രാശിചക്രം – FREE Lesson in Malayalam

രാശിചക്രം (Zodiac) ഭൂമി, 24 മണിക്കൂർ സമയംകൊണ്ട്, അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചുറ്റുന്നു. ഒരു വർഷം (കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1 വർഷവും 8  മണിക്കൂറും) കൊണ്ട് …

Read More
ജ്യോതിഷത്തിൽ സമയത്തിനുളള പ്രാധാന്യം

ജ്യോതിഷത്തിൽ സമയത്തിനുളള പ്രാധാ

ജ്യോതിഷത്തിൽ സമയത്തിനുളള പ്രാധാ ജ്യോതിഷത്തിൽ സമയം സർവ്വപ്രധാനമാണ്. സമയത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ട് അണുകങ്ങൾ പോലും വ്യത്യസ്ഥമാണ്. സമയത്തിന്റെ ഓരോ അണുവും ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിജാലങ്ങളെ പലതരത്തിൽ …

Read More